Usnesení č. 22/19/2022 Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy vydává obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 2/2018, k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje hlučná zábavní pyrotechnika. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. Majetkové záležitosti: a. Směna pozemků pro svazkovou školu Zastupitelstvu města byla ke schválení předložena směnná smlouva mezi Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy a městem Mníšek pod Brdy na pozemky pro výstavbu svazkové školy. Předběžné znění smlouvy již bylo odsouhlaseno usnesením ZM č. 30/18/2022 dne 26. 1. 2022 (schválena Dohoda o společném záměru). Ve schváleném záměru byla následnou kontrolou zjištěna chyba v přepisu rozlohy pozemku č. 1 odděleného geometrickým plánem z č. parc. 1958/4 (chybně 20004,63 m2, opraveno 20 463 m2). Po přepočtu tedy rozdíl v kupní ceně za pozemek č. 1 a pozemek č. 2 činí 6.815.903 Kč a bude splacen farnosti ve 2 splátkách. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52