Usnesení č. 22-99/2021 Rada města doporučuje zastupitelstvu města podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřít závěrečný účet města za rok 2020 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25