Usnesení č. 23-121/2022 RM doporučuje Zastupitelstvu města zvolit E.N., nar. ………., bytem ……………………………., jako přísedícího u Okresního soudu Praha – západ. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18