Usnesení č. 23-134/2022 RM souhlasí s návrhem a uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 03 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a J.S. (budoucí povinný) k pozemku 2208/8 a 2212/1 k.ú. MpB. č. 05 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a M.K. (budoucí povinný) k pozemku 2208/16 v k.ú. MpB a 411/6 v k.ú. Rymaně č. 06 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a M.R. (budoucí povinný) k pozemku 2208/16 v k.ú. MpB a 411/6 v k.ú. Rymaně č. 07 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a P.R. ml. (budoucí povinný) k pozemku 2208/16 v k.ú. MpB a 411/6 v k.ú. Rymaně č. 08 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a L.R. (budoucí povinný) k pozemku 2208/16 v k.ú. MpB a 411/6 v k.ú. Rymaně č. 09 mezi městem Mníšek pod Brdy (budoucí oprávněný) a P.R. st. (budoucí povinný) k pozemku 2208/16 v k.ú. MpB a 411/6 v k.ú. Rymaně v souvislosti se stavbou: “Mníšek pod Brdy, Rymaně – obnova VO”. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů a majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu s protokolárním předáním těchto pozemků. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03