Usnesení č. 23-138/2022 RM souhlasí s rozpočtovým opatřením k realizaci stavby “Vodovodní řad a sběrač splaškové kanalizace v ul. V Zahrádkách” a k nutným opatřením stanovených generelem pro funkčnost nových řadů v ul. V Zahrádkách a postupuje tento návrh k projednání na ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06