Usnesení č. 23/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh Smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) mezi stranami Město MpB (jako budoucí prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) v rámci projektované stavby č. IV-12-6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 za smluvní cenu 500,- Kč/m2. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 18. f) Kupní smlouva – bezúplatný převod pozemků parc.č. 2812/2 a 569/18 mezi stranami Ing. P.S. s Ing. J.S. (jako prodávající) a Město Mníšek pod Brdy (jako kupující) Město má v plánu provést akci: „Prodloužení vodovodního řadu k.ú. Mníšek pod Brdy – parc. č. 2812/1, 2812/2“. Jedná se o prodloužení vodovodního řadu v ul. Na Madlenkách. V rámci této stavby byl již dříve předjednán odkup pozemků parc. č. 2812/2 a 569/18 od manželů S., kteří mají tyto dva pozemky v SJM. Manželé S. souhlasí s odkupem pozemků v hodnotě, za kterou Město zbuduje vodovodní přípojku k pozemku parc. č. 569/2 a 569/24 (č.p. 982) k.ú. Mníšek pod Brdy v jejich vlastnictví. RM návrh Kupní smlouvy projednala a odsouhlasila usnesením č. 9-84/2021 ze dne 25. 1. 2021.

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51