Usnesení č. 23/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy na pozemky parc. č. 1958/5, 1015/12 a 1015/13 mezi Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy (IČ: 47003197, první směňující strana) a městem Mníšek pod Brdy (IČ: 00242748, druhá směňující strana) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Na návrh zastupitele Grygara byly body 18) b, c, d projednány společně. Všechny tři body se týkají koupě pozemků pro rozvoj odpadového hospodářství (překládání, dotřiďování a separace komunálního odpadu, zpracování biologického odpadu) a zajištění přístupu k těmto pozemkům. Na úvod starostka shrnula, že město Mníšek pod Brdy spolu s dalšími 7 obcemi založilo Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny, který poté založil Brdskou odpadářskou společnost – svozovou společnost, která obsluhuje členské obce. Nejpozději do konce roku 2023 obce budou muset vybudovat kapacity pro dotřiďování směsného i separované odpadu, včetně biologicky rozložitelných odpadů (BRKO). Možnost vybudování dotřiďovací linky je právě v areálu Kovohutí – jednalo by se o investici ze strany Kovohutí na základě dlouhodobých smluv s městem/DSO, investicí města/DSO by pak bylo dotřídění a zpracování BRKO na pozemku č. parc. 1989/63 v k.ú. MpB (bod 18. b). V souladu s ÚP lze na tomto pozemku vybudovat koncové zařízení na BRKO (bioplynová stanice, homogenizační jednotka nebo kompostárna) v závislosti na druhu poskytovaných dotací. Dle informací ze SFŽP budou v dotačním období 2022-27 podporovány komunální bioplynové stanice (podmínkou je vlastnictví pozemku v majetku města/DSO). Zmíněný pozemek se nachází v tzv. malé průmyslové zóně v areálu Kovohutí a jediná přístupová cesta k němu vede po komunikaci společnosti LASSO INVEST MPB DEVELOPMENT a.s. (bod 18. c) a Kovohutě Holding DT a.s. (bod 18. d). Proběhla rozprava. Zastupitel Trkan: pro město je to výhodná transakce, znalecký posudek na pozemek parc. č. 1989/63 je na mnohem vyšší cenu než za jakou ho město reálně kupuje. Také vzhledem k inflaci je rozhodně výhodné koupit pozemek než mít peníze na účtu. Zastupitel Kožíšek: dotaz, jak to potom bude fungovat v reálu? Starostka odpověděla: existuje mnoho variant, může být vloženo do dobrovolného svazku obcí, pod správu BOS s.ro., anebo je možná spolupráce s firmou EBW, s níž má město uzavřené memorandum. Nebyly položeny žádné další dotazy. O usneseních 18 b) c) d) se hlasovalo en bloc: Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení níže byla přijata. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 18 (celkem 25) b. Kupní smlouva Janečková Landová – pozemek parc. č. 1989/63 Viz výše.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52