Usnesení č. 23-88/2021 RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 ke smlouvě o technické podpoře provozu a užití IS VERA Radnice číslo STP/06/04 ze dne 21. 12. 2006 a pověřuje starostku podpisem. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04