Usnesení č. 23-94/2021 RM schvaluje Darovací smlouvu společnosti Družstvo EUROSIGNAL o poskytnutí finančního daru ve výši 15 000 Kč na nákup cen do pěvecké soutěže Brdský kos 2021. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20