Usnesení č. 24-108/2021 RM bere na vědomí žádost občanů Rymaně o založení osadního výboru a doporučuje zastupitelstvu města jeho schválení. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29