Usnesení č. 24-114/2021 RM revokuje usnesení RM č. 6-110/2021 tak, že souhlasí se záměrem s napojením stávajícího objektu č.ev. 557 na pozemku parc.č. 70, 68 v k.ú. Stříbrná Lhota na vodovodní řad PE DN 90 a na tlakovou kanalizaci PE DN 63 v pozemku 51/3, k.ú. Stříbrná Lhota novou vodovodní a kanalizační přípojkou za podmínky souhlasu vlastníka pozemku parc.č. 71/1 a uzavření smlouvy o věcném břemeni mezi žadatelem a vlastníkem pozemku parc.č. 71/1 v k. ú. Stříbrná Lhota a dále za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Žadatel doloží projektovou dokumentaci pro uskutečnění záměru připojení na vodovodní a kanalizační řad odsouhlasenou 1.SčV. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06