Usnesení č. 24-116/2021 RM souhlasí se změnou užívání objektu pro individuální rekreaci na objekt rodinného domu u již povolené stavby dle projektové dokumentace: “Novostavba objektu pro individuální rekreaci Mníšek pod Brdy-Stříbrná Lhota na pozemcích parc.č. 53/1, 53/2, 53/3, k.ú. Stříbrná Lhota, změna stavby č. 2-8/2021”. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29