Usnesení č. 24-138/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcných břemen mezi městem Mníšek pod Brdy (strana povinná) a společností EuroMart PR, s.r.o. (strana oprávněná). Dotčenými pozemky věcnými břemeny ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 1314/2, 2890/18, 1313/8, 1313/2, 2890/19, 1313/14 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle předloženého geometrického plánu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06