Usnesení č. 24-139/2022 RM bere na vědomí nabídky na elektronické nástroje umožňující záznam hlasování a pořizování zápisů z jednání ZM a předává zprávu ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39