Usnesení č. 24/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje návrh Kupní smlouvy o odkupu pozemků parc.č. 2812/2 – 186 m2 a parc.č. 569/18 – 40 m2 mezi stranami (jako kupující) Město Mníšek pod Brdy a (jako prodávající) Ing. P.S. s Ing. J.S. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 8) Refinancování úvěru V tuto chvíli bylo zasedání ZM přerušeno a k pokračování byl předběžně stanoven termín pondělí 29. 3. 2021 od 18 hod. Pozvánka a podklady budou k dispozici standardně týden předem. Paní starostka poděkovala zúčastněným a rozloučila se. Zasedání bylo ukončeno ve 21:55. V Mníšku pod Brdy 17. 3. 2021 zapsala Dina Rišianová. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy č. 14 ze dne 29. 3. 2021 – pokračování ze 17. 3. 2021 Den a místo konání: 29. 3. 2021, Pavilon ZŠ Komenského 420 Přítomní zastupitelé: Magdalena Davis (starostka), Dana Dalešická (místostarostka), Radko Sáblík (místostarosta), Stanislav Jirota (distančně), Hana Kotoučová, Vlastimil Kožíšek, Andrea Midkiff (distančně), Martina Pochmanová, Šárka Slavíková Klímová (distančně), Marie Šretrová, Miroslav Vilimovský (distančně) Omluveni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Markéta Nováková, Daniela Páterová Pokračování zasedání zastupitelstva města, které bylo přerušeno 17. 3. 2021, bylo zahájeno v 18 hodin starostkou města Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D. Předsedající konstatovala, že z celkového počtu 15 zastupitelů je přítomno 11 zastupitelů, z toho 4 zastupitelé se zasedání zúčastnili distančně. Kvórum pro usnášeníschopnost je 8 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Starostka upozornila na to, že v souladu s metodikou MV a aktualizovaným jednacím řádem ZM je umožněna distanční účast zastupitelů. Dále upozornila na trvající specifické povinnosti při zasedání zastupitelstva – dodržování hygienických opatření (respirátory, rozestupy, dezinfekce u vstupu). Také informovala, že zasedání je nahráváno a streamováno on-line. Starostka dále připomněla jména ověřovatelů zápisů (Martina Pochmanová a Vlastimil Kožíšek), zapisovatelky (Dina Rišianová) a složení návrhové komise (Marie Šretrová a Miroslav Vilimovský). Všichni jmenovaní byli přítomni. Starostka předložila program zasedání ZM a sdělila, že bod 6) Zpráva KV bude odložen z důvodu opětovné nepřítomnosti předsedy KV pana Digrina. Odložen bude i bod 9) Fond pro obce, protože se nepodařilo včas získat reference od jiných obcí, a také bod 18 d) Kupní smlouva z důvodu nedodání geometrického plánu. Na programu tedy zůstal pouze bod 8) Refinancování úvěru. Zasedání ZM pokračovalo v bodě, kde bylo minule přerušeno, tj. projednáním refinancování úvěru. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 18 (celkem 20) Program: 6. Zpráva KV – ODLOŽENO 8. Refinancování úvěru 9. Fond pro obce – ODLOŽENO 18. d. Kupní smlouva na část pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně – p. S. – ODLOŽENO 8. Refinancování úvěru Starostka zrekapitulovala podmínky stávajícího úvěru na Pavilon ZŠ Komenského 420, který byl sjednán u České spořitelny: současná úroková sazba 2,34%. Protože úvěrové sazby začaly v roce 2020 klesat, byla ČS oslovena, zda by předložila nabídku pro snížení úrokové sazby. Jelikož tak neučinila, byly osloveny další banky (KB a ČSOB), aby předložily nabídky na fixní sazbu 5 a 10 let. Teprve poté dodala svou nabídku i ČS. Starostka předložila porovnání úrokových sazeb jednotlivých nabídek, včetně výpočtu úspory oproti stávajícím podmínkám. Byla zahájena rozprava. Nikdo nepoložil dotaz. Starostka shrnula, že z předloženého porovnání vyplývá, že by bylo vhodné uzavřít smlouvu o refinancování úvěru s ČSOB, a.s., která nabídla nejnižší fixní úrokovou sazbu, a to 1,75 % na 9 let (do února 2030). Do konce splácení úvěru by město na úrocích ušetřilo přes 850 000 Kč. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51