Usnesení č. 24/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a D.J., ……………..………….. a V.L., ……………………………, na pozemky parc. č. 1989/63 o výměře 8282 m2, orná půda a 1987/13 o výměře 1 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsané na LV 306 v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 8.283.000,00 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. c. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 Viz výše.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52