usnesení č. 24-60/2020 ze dne 15.6.2020 následujícím zněním: RM souhlasí se stavbou rodinného domu, jehož součástí je stavba garáže, parkovacího stání, akumulační jímky se vsakovacím zařízením pro likvidaci dešťových vod, navrhovaného sjezdu na pozemek investora a oplocením pod podmínkou odvozu odpadu (výkopového materiálu) na skládku tak, aby byl pozemek dán do původního stavu-tj. v původní rovině terénu. Zároveň RM upozorňuje stavebníka na povinnost ochrany orniční vrstvy půdy při vlastní stavbě RD a výkopových pracích. RM souhlasí s napojením pozemku parc.č. 1019/8 k.ú. MpB stávajícími přípojkami na vodovodní a gravitační kanalizační řad za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění mezi Městem MpB a žadateli T.P. a H.P. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Plynárenské sítě nejsou ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28