Usnesení č. 25-112/2021 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Nákup nádob ke sběru separovaného a komunálního odpadu”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Mgr. Magdaléna Davis, PhD. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 08.10.21 08:28:15