Usnesení č. 25-134/2022 RM souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 2890/50 a s jeho napojením na IS města za podmínky 1.SčV v rámci stavby “Prodejna LIDL, parkoviště, inženýrské sítě”. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03