Usnesení č. 25-136/2022 RM doporučuje ZM zvolit D.D., nar. …………….., bytem ………………………, jako přísedící u Okresního soudu Praha – západ. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21