Usnesení č. 25-138/2022 RM souhlasí se zachováním sloupů ČEZU s distribučním zařízením sítě CETIN při stavbě Rymaně, TS PZ_2086 – výměna včetně NN č. IE-12-6009985 na dobu nezbytně nutnou a potřebnou k realizaci nového řešení zasíťování této lokality sítí CETIN. RM souhlasí pod podmínkou předložení PD, která bude řešit nové zasíťování lokality sítí CETIN. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06