usnesení č. 25-138/2022 ze dne 30.5.2022 a souhlasí s výměnou sloupů ČEZ za dřevěné sloupy společnosti CETIN při stavbě Rymaně, TS PZ_2086 – výměna včetně NN č. IE-12-6009985 na dobu nezbytně nutnou a potřebnou k realizaci nového řešení zasíťování této lokality sítí CETIN maximálně po dobu 5 let. Jedná se o sloupy s označením č. 361, 362 dle předložené PD ČEZ Distribuce, a.s. vypracovanou společností Elektroštika s.r.o. Po zpracování záměru zasíťování lokality sítí CETIN bude tento záměr předložen RM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39