Usnesení č. 26-114/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku č. parc. 1250/3 a 1255/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s připojením budoucího RD stávající vodovodní a tlakovou kanalizační přípojkou na vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 2910/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem P.N. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06