Usnesení č. 26-131/2022 RM souhlasí s napojením stávajícího RD č.p. 982 na pozemku parc.č. 569/2 a 569/24 v k.ú. MpB novou vodovodní přípojkou na budoucí prodloužený vodovodní řad města v pozemku parc.č. 2812/1, 2812/2 v k.ú. MpB za podmínky 1.SčV dle vyjádření TÚP/149/21/MN ze dne 21.12.2021. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36