Usnesení č. 26-72/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č.1 ke SOD ze dne 8.6.2020 – Stříbrná Lhota – rozšíření komunikace, uzavřené mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Silnice Chmelíř s.r.o. RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44