Usnesení č. 27/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Programu péče o krajinu MŽP na likvidaci bolševníku ve výši 91 406 Kč. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16) Majetkové záležitosti: xiii. Směnná smlouva + Dohoda o narovnání ing. Sedlák Rada města (usnesením č. 12-79/2020) souhlasila s uzavřením Dohody o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a Ing. Jiřím Sedlákem a doporučila uzavřít směnnou smlouvu na pozemky parc. č. 1880/1 o výměře 1457 m2 a 1880/2 o výměře 6 m2 ve vlastnictví ing. Sedláka za pozemek ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy parc. č. 1733/26 o výměře 1463 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3053/84/2020 ze dne 16. 11. 2020 z pozemku parc. č. 1733/6 o celkové výměře 4 891m2. 14 Nebyly vzneseny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04