Usnesení č. 27-131/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-6016253/1, Mníšek pod Brdy – kNN pro č.ev. E179 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Elektromontáže s.r.o. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 1713/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 131 ze 4.4.2022
Zveřejněno dne: 06.04.22 09:10:36