Usnesení č. 27-138/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.7.2021 a k následnému Dodatku č. 1 ze dne 8.11.2021 k akci: “Vodovodní řad na pozemcích č. parc. 2714/57, 647 a 647/7 v k.ú. Mníšek pod Brdy”. Smluvními strany jsou město (jako objednatel) a společnost NOVADUS spol. s r.o. (jako zhotovitel). PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06