Usnesení č. 27/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření směnné smlouvy na pozemky ve vlastnictví města parc. č. 97 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2 v hodnotě 60.600 Kč za pozemek parc. č. 2891/5 o výměře 80 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v hodnotě 48.000 Kč ve vlastnictví pana T.P. bytem …………………. a R.T. bytem ……………… Doplatek ve výši 12.600 Kč bude uhrazen na účet Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 18 (celkem 21) d. Kupní smlouva pan. S. – pozemek parc. č. 1093/12 Pan F.V. věnoval městu finanční dar v hodnotě 15.050 Kč na nákup pozemku, který městu prodá pan S. Jedná se o výměru 43 m2 pozemku parc.č. 1093/12, odděleného GP č. 3109- 66/2021 z pozemku parc. č. 1093/3, který zajistí průchodnost krajinou z lokality Za Rybníky přes ul. Micíkovu až na ul. Lhoteckou.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 27.04.22 12:40:18