Usnesení č. 28-112/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 7. 2021 – Výměna vodovodu Rymaně LT 100 za PE-RC HD 125, mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1.SčV, a.s. a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 112 ze 4.10.2021
Zveřejněno dne: 12.10.21 08:27:31