Usnesení č. 28-116/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006763/1 Mníšek p.Brdy – Madlenky – posílení v.v.NN mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení panem Ing. J.D. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky věcného břemene služebnosti ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 530/6, 558/1, 2812/1, 2908/1, 2908/10, 2908/11, 2908/12, v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29