Usnesení č. 28-119/2021 RM bere na vědomí výsledek soutěže na nájem a provoz kavárny v Pavilonu ZŠ Komenského 420. RM schvaluje výběr pronajímatele a provozovatele kavárny v Pavilonu ZŠ Komenského 420, paní Andreu Tkáčovou, IČ: 06538126. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16