Usnesení č. 28/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. Jiřího Sedláka, bytem Mírová 435, 385 01 Vimperk parc. č. 1880/1 o výměře 1457 m2 a 1880/2 o výměře 6 m2 za pozemek ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy parc. č. 1733/26 o výměře 1463 m2 odděleného geometrickým plánem č. 3053-84/2020 ze dne 16. 11. 2020 v celkové hodnotě 3.218.600,- Kč bez doplatku. ZM pověřuje starostku podpisem směnné smlouvy. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO — PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. xiv. Nabídka pozemku parc. č. 1339/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy ke koupi Rada města projednala a usnesením č. 4-78/2020 doporučila koupi pozemku parc. č. 1339/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy v lokalitě V Jalovčinách. Podmínkou výkupu je závazek města, že vybuduje v lokalitě zpevněnou komunikaci. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04