Usnesení č. 28/16/2021 Zastupitelstvo města souhlasí s přesunem finančních prostředků ušetřených za autobusovou dopravu do příspěvku pro železniční dopravu na trase 210 v úseku Čisovice – Dobříš v roce 2022, a to maximálně do výše celkové úspory v roce 2022. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zastupitel Kožíšek se vrátil. Přítomno 12 zastupitelů. 16. Majetkové záležitosti: 16. a) Prodej části pozemku v k.ú. Rymaně (A.S.) Rada města doporučila prodej části pozemku parc. č. 51/4 ostatní plocha v k.ú. Rymaně předem vybranému zájemci paní A.S. jako rozšíření přístupové komunikace k nemovitosti nacházející se na pozemku parc. č. 89 v k.ú. Rymaně. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02