Usnesení č. 28/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem M.S., bytem ……………………….. na pozemek parc. č. 1093/12 o výměře 43 m2, trvalý travní porost, zapsaném na LV 1953 v k.ú. Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 15.050 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. e. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od Státního pozemkového úřadu Státní pozemkový úřad souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1858/14 o výměře 77 m2 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1858/15 o výměře 2 m2 zastavěná plocha a nádvoří v areálu Domova pro seniory Pod Skalkou. RM usn. č. 4-106/2021 doporučila žádost podat.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48