Usnesení č. 28-54/2020 ze dne 6.4.2020 se revokuje takto: RM souhlasí se stavbou vodovodní a tlakové kanalizační přípojky a s připojením RD na pozemku č.parc. 102 k.ú. Rymaně na nový nezkolaudovaný vodovodní řad a stávající Zápis Rady města Mníšek pod Brdy USNESENÍ z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 71 konaného dne 5.10. 2020 výtlačný splaškový kanalizační řad vedený ve veřejném pozemku č.parc. 6/7, k.ú. Rymaně za těchto podmínek: 1. Stavba přípojky je podmíněna uvedením nového vodovodního řadu do trvalého užívání. 2. Vzhledem k nevyhovujícím tlakovým poměrům ve vodovodní síti a kapacitě stávajícího vodovodního potrubí bude odběr pitné vody navrženou vodovodní přípojkou možný až po zajištění kapacity a dostatečného tlaku vody ve stávající vodovodní síti v dotčené lokalitě. 3. RM upozorňuje stavebníka, že vybudování stavby kanalizačního nebo vodovodního řadu a udělení kolaudačního souhlasu stavby bude zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce. Možnost připojení na městem vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, která stavebníkovi vznikne, je předmětem jednorázového místního poplatku na základě vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, aktualizované vyhláškou č. 1/2018. 4. Souhlas RM s připojením na kanalizaci je podmíněn sepsáním Smlouvy o spolupráci mezi Městem a žadatelem. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59