Usnesení č. 29-116/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IE-12-6006144/1 TR Mníšek město – kVN R-Mníšek SLAMNI mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Elmoz Czech, s.r.o. a paní V.Š. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčenými pozemky věcného břemene služebnosti ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 2123/1, 2138/5, 2162/16, 2163/5, 2164/4, 2165/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29