Usnesení č. 29/16/2021 Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní A.S. bytem ………………………………. na pozemek parc. č. 51/15 o výměře 145 m2, ostatní plocha, v k.ú. Rymaně, odděleného geometrickým plánem č. 582-51/ 2021 ze dne 2. 8. 2021 z pozemku parc. č. 51/4 v k.ú. Rymaně za celkovou kupní cenu 36.250 Kč. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 16. b) Souhlas s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků v areálu Domova pro seniory Pod Skalkou Státní pozemkový úřad souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 1858/14 o výměře 77 m2 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemek parc. č. 1858/15 o výměře 2 m2 zastavěná plocha a nádvoří v areálu Domova pro seniory, Pod Skalkou č. p. 500. Rada města věc projednala a usnesením č. 4-106/2021 ze dne 9. 8. 2021 doporučila podat žádost o bezúplatný převod pozemků. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 12 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02