Usnesení č. 29/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 1858/14 o výměře 77 m2 a 1858/15 o výměře 2 m2 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, od Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, nám. W. Churchilla 1800/2 Praha 3, 130 00, do vlastnictví města Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem smlouvy o bezúplatném převodu. f. Kupní smlouva J., L. – pozemek parc. č. 1989/63 – ODLOŽENO g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 – ODLOŽENO h. Směna pozemků pro svazkovou školu Předložená Dohoda o společném záměru mezi městem a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy se týká směny pozemků pro budoucí výstavbu svazkové školy. Jedná se směnu části pozemku církve č. parc. 1958/4 v k.ú. MpB o rozloze 20 005 m2 za pozemky města č. parc. 1015/12 a 1015/13 v k.ú. MpB o celkové rozloze 5 747 m2. Ceny byly stanoveny znaleckými posudky. Rozdíl v kupní ceně ve výši 6.198.519 Kč město doplatí farnosti do 2 let od nabytí směněného pozemku městem (ve 2 splátkách, s možností předčasného splacení celé částky bez sankcí). Součástí budoucí směnné smlouvy bude i podmínka finanční spoluúčasti farnosti na opravě kostelní zdi v případě, že město na opravu získá dotaci (pravděpodobně z programu regenerace památkové zóny).

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48