Usnesení č. 29-72/2020 RM souhlasí se stavbou a s jejím umístěním. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6026235/VB/01 “Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 494” mezi Městem Mníšek pod Brdy (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (strana budoucí oprávněná). RM žádá, aby před realizací došlo k včasnému upozornění vlastníků sousedních pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 72 z 19.10.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 26.10.20 11:04:44