Usnesení č. 3-105/2021 RM souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 1246/7 o výměře 193 m2 předem vybranému zájemci paní J.U. za částku 1.351,- Kč ročně dle přílohy č.1 k č.j. 7468/2021. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 105 z 26.7.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 28.07.21 14:30:22