Usnesení č. 3/12/2020 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4 Návrh starostky na usnesení:

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35