Usnesení č. 3-125/2022 RM pověřuje OKS provedením poptávky dle podkladů pracovní skupiny k právnímu auditu k plánovací smlouvě Ambeat a předložením výsledků poptávkového řízení na nejbližším jednání RM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 125 ze 17.2.2022
Zveřejněno dne: 21.02.22 08:39:28