Usnesení č. 3/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Prezentace výsledků generelu vodovodu a kanalizací 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 5. Zpráva FV 6. Zpráva KV 7. Vodné a stočné pro rok 2021 8. RO č. 23/2020 9. Rozpočet města a příspěvkových organizací i. Návrh SRV 2021 – 2023 ii. Příspěvky spolkům iii. Návrh rozpočtu na rok 2021 10. Zpráva o projektu nového MÚ – video 2 11. Úprava statutu Ekologického fondu 12. MUDr. Petra Plicková – žádost o ukončení podpory 13. Svazek obcí Mníšeckého regionu (SOMR) – schválení dodatku ke smlouvě a ke stanovám (vystoupení Měchenic) 14. Stížnost SK Vlčáci 15. Schválení přijetí dotací a darů: iii. ZŠ Komenského 886 – činnost – šablony (MŠMT) iv. Brdský kos (Středočeský kraj – dar hejtmanky) v. Domov pro seniory – mimořádná dotace Covid-19 (MZČR) vi. Hasiči – neinvestiční (Středočeský kraj) vii. ZŠ Komenského 886 – schodolez (MŠMT) viii. Sociální pracovník – mimořádná dotace Covid-19 (MPSV) ix. Veřejné toalety (Středočeský kraj – participativní rozpočet) x. Likvidace bolševníku (Program péče o krajinu MŽP) 16. Majetkové záležitosti: xi. Směnná smlouva + Dohoda o narovnání ing. Sedlák xii. Nabídka pozemku parc. č. 1339/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy ke koupi Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Před zahájením veřejné schůze proběhlo poděkování dlouholetému správci barokního areálu Skalka, panu Petru Kuntovi, za jeho dlouholetou spolupráci s městem a také k příležitosti jeho významného životního jubilea. Paní starostka a místostarostka předaly kytici a pamětní desku. Pan Kunt pronesl děkovnou řeč. 2) Veřejná schůze V 18:15 byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Občan zaznamenal bagrování rybníčku na Skalce a v souvislosti s tím se dotázal, zda se něco obdobného plánuje i pro Plivátko pod Oborou, které zejm. v létě páchne. Starostka odpověděla, že město plánuje postupnou revitalizaci všech rybníků, prioritou jsou v současné době Zadní a Prostřední rybník, další potom dle finančních možností města v budoucnu. Z veřejnosti nikdo další nepromluvil, takže slovo dostali zastupitelé. Zastupitelka Šretrová položila dotaz, kdy bude spuštěna voda ke 4 rodinným domům v Rymáni. Odpověděla vedoucí OSMI: proběhla kolaudace, takže se spuštění očekává v co nejbližší době. Žádné další podněty od zastupitelů ani veřejnosti nebyly. Veřejná schůze byla ukončena v 18:16. 3 3) Prezentace výsledků generelu vodovodu a kanalizací Inženýři Zrostlík a Cihlář ze společnosti VRV prezentovali výsledky generelu vodovodu a kanalizací. Předložili doporučení, čemu by se město mělo v budoucnu věnovat v oblasti vodovodů a kanalizací, a upozornili na možnost využití budoucích dotačních programů. Navrhli vhodná řešení pro obnovu i budoucí investice města (např. retenční nádrže na dešťovou vodu, oddělení splaškové a dešťové vody, zokruhování vodovodních řadů). Proběhla krátká diskuse, byly vzneseny dotazy od zastupitelů a občanů. Proběhlo hlasování o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04