Usnesení č. 3/14/2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Jednací řád ZM – aktualizace 4. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 5. Zpráva FV 7. Návrh úsporných opatření (zastupitel Kotouč) 9. Fond pro obce 10. RO č. 2/2021 – aktualizace rozpočtu 2021 11. Analýza kapacit ČOV 12. Demografická studie Mníšecko 13. Spádovost pro předškoláky z Kytína 14. Plán rozvoje sportu 15. Analýza odpadového hospodářství 16. Projekt Sanace Bažantnice 17. Mníšecká servisní – valná hromada – vložení projektu 18. Majetkové záležitosti: a. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 2898/1 b. Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM parc. č. 1622/3 a parc. č. 2931/2 c. Směnná smlouva Energy Property e. Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 4121643624 (odkup pozemku pod TS) mezi stranami Město MpB (jako budoucí prodávající) a společností ČEZ Distribuce, a.s. (jako budoucí kupující) v rámci projektované stavby č. IV-12- 6026971, kNN, TS pro p.č. 1297/5 f. Kupní smlouva – bezúplatný převod pozemků parc.č. 2812/2 a 569/18 mezi stranami Ing. P.S. s Ing. J.S. (jako prodávající) a Město Mníšek pod Brdy (jako kupující) 8. Refinancování úvěru Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO — PRO — Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 2. Veřejná schůze V 18:25 byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Ze strany veřejnosti nebyly položeny žádné dotazy. Prostor dostali zastupitelé. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Zastupitelka Šretrová položila otázku očkování pro MŠ ul. 9. května. Odpověděla jí místostarostka Dalešická, že vakcíny stále ještě nejsou k dispozici, takže termín očkování zatím není znám. Další dotazy/podněty nebyly. Veřejná schůze byla ukončena v 18:28. 3. Jednací řád ZM – aktualizace Předložený návrh aktualizace jednacího řádu zastupitelstva města obsahuje úpravy, které výslovně uvádí možnost distanční účasti členů zastupitelstva na jednání. Zastupitel Vlastimil Kožíšek se dotázal, zda se to vztahuje pouze na dobu epidemie, anebo to bude platit i nadále, a sdělil, že preferuje osobní setkání všech zastupitelů. Starostka odpověděla, že i do budoucna budou možné obě alternativy účasti – prezenční i distanční. Místostarosta Sáblík doplnil, že tato forma odpovídá 21. století. Zastupitelka Šretrová namítla, že chybí účast občanů a zeptala se, jestli mohou pokládat dotazy. Také sdělila svůj postoj, že distanční formu účasti akceptuje v době nouzového stavu, ale za normálních okolností nikoliv. Starostka vysvětlila, že zastupitelstvo musí být vždy svoláno do jednoho místa a musí být umožněna přítomnost veřejnosti (osobně i distančně – občané se mohou zúčastnit i vznášet dotazy). Vedení města také preferuje prezenční formu. Protinávrh nebyl podán. Hlasovalo se o usnesení.

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 14_17.3. a 29.3.2021
Zveřejněno dne: 07.04.21 20:05:51