Usnesení č. 3/15/2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 4. Zpráva FV 5. Zpráva KV 6. Rozpočtová opatření 7. Účetní závěrka a závěrečný účet města za rok 2020 8. Schválení přijetí dotací 9. Dodatek úvěrové smlouvy ČSOB 10. Darovací smlouva – zástřelné 11. Dodatek k provozovatelské smlouvě s 1.SčV 12. Participativní rozpočet – pravidla 13. Místní agenda 21 14. Založení DSO 15. Mníšecká servisní – valná hromada 16. Žádost občanů o projednání na ZM – nesouhlas s připojením lokality Z62 na dopravní a TIS – výstavba RD Rymaně 17. Majetkové záležitosti: a. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. parc. 352/2, k.ú. Stříbrná Lhota b. Návrh bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1202, 1713/5 a 1713/11 od ÚZSVM c. Návrh bezúplatného převodu pozemku parc. č. 708/4 od ÚZSVM d. Plánovací smlouva: „Prodejna CDA, parkoviště“ e. Smlouva o vypořádání (J.H.) Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO PRO — Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský — PRO PRO PRO PRO PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy 2. Veřejná schůze V 18:20 byl určen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní občané. Občan z Rymaně požádal o možnost zúčastnit se diskuse k bodu 16) Žádost občanů o projednání na ZM – nesouhlas s připojením lokality Z62 na dopravní a TIS – výstavba RD Rymaně. Starostka ho ujistila, že bude mít možnost se vyjádřit, jelikož tento bod je řádně zařazen na program zastupitelstva. Pan S. (z výboru společenství vlastníků bytového domu Ke Škole 1389) uvedl téma „Věž v Edenu“, kvůli němuž se na zasedání ZM dostavilo mnoho obyvatel, zejména z bytových domů v ulici Ke Škole. Pan S. sdělil, že jejich cílem není výstavbu zastavit, jelikož o plánovaném projektu se vědělo již v době, kdy současní obyvatelé byty v Edenu kupovali, nýbrž zabránit nepřijatelné změně původního projektu, která představuje výrazný nárůst počtu bytů v tomto objektu (a s tím související dopravní zátěž, problémy s parkováním atd.). Vznesl dotaz, co tam investor vlastně může postavit a za jakých podmínek – co obsahuje aktuální stavební povolení? Starostka shrnula: investor má platné stavební povolení (bylo prodlužováno každé 2 roky) a podle informací SÚ lze věž postavit dle stávajícího povolení na původní projekt, a to i bez spojovacího krčku (který již realizovat nelze kvůli změně vlastnických poměrů). Parkovací místa k objektu již byla zahrnuta a vybudována v rámci stávající výstavby před bytovými domy A až D. V případě změny projektu by investor musel nabídnout nějaké benefity pro občany (např. multifunkční hřiště v Edenu dle projektu, příspěvek na ČOV, parkování v Edenu). Město iniciovalo anketu za účelem informování obyvatel Edenu o tom, že se nyní výstavba „věže“ po mnoha letech opět začíná řešit, právě proto, aby měli možnost vyjádřit svůj názor a přijít na zasedání ZM. Starostka ujistila přítomné občany o tom, že město nemá na této výstavbě žádné zájmy a neexistuje žádná dohoda s investorem. Prioritou jsou preference občanů, které vzejdou mj. i z dnešní diskuse na ZM. Město se bude snažit vyjednat variantu, která bude pro občany přijatelná. Během veřejné schůze byla přítomna vedoucí Stavebního úřadu Lenka Hršelová a zástupce investora Václav Prokop. Vedoucí SÚ: bude-li podána žádost o změnu, tak se k ní budou vyjadřovat dotčené orgány (Město Mníšek pod Brdy) a pokud budou mít námitky, tak je SÚ bude muset vypořádat. Nicméně v současné chvíli nelze výsledek odhadnout. Případné záporné stanovisko města může vzít SÚ v úvahu, ovšem nyní k tomu není objektivní důvod. Do diskuse bez vyzvání vstoupil pan K. se svým problémem a ani po opakované výzvě starostky nepřestal hovořit, následně byl vyveden strážníky Městské policie. Václav Prokop, zástupce investora: výstavba v Edenu probíhala na etapy, přičemž budova E (věž, SO 14) byla ponechána na závěr, mezitím byl pozemek prodán jinému investorovi. Z dnešního pohledu se projekt již nejeví jako ideální, zejména vzhledem k místním obyvatelům. Úprava projektu se cizelovala a projednávala s městem rok a půl. Stavební povolení je platné, budova tam vznikne, to je fakt a obyvatelé to věděli. Nyní lze pouze jednat o tom, jak může být nová varianta lepší: menší plocha, bez krčku, ubydou komerční plochy, výška 6 až 7 nadzemních podlaží (kaskádovité odstupňování) – fakticky přibylo půl patra, ale výška objektu se nemění, zelená fasáda, zaoblené rohy, dobíjecí stanice na elektromobily. Pan S. oponoval, že pan Prokop nezmínil klíčovou změnu, a sice změnu vnitřní dispozice domu – navýšení bytových jednotek (44 bytů 1+kk v novém projektu oproti 6 bytovým jednotkám Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 3 (celkem 22) v projektu původním). Pro obyvatele Edenu je počet bytových jednotek zásadní a ostatní zmíněné parametry jsou v porovnání s tím nepodstatné. Zastupitel Digrin doplnil, že v roce 2012 byl z projektu vypuštěn spojovací krček změnou stavby a pozemky byly prodány obyvatelům jako parkovací stání. Dále se dotázal na urbanistické změny a objem stavby, nehledě na krček. Prokop nedokázal odpovědět a vyzval, ať se zájemci přijdou seznámit s projektem do jeho kanceláře v Edenu v úterý 22. 6. odpoledne. Zastupitelka Pochmanová se dostavila na zasedání ZM v 18:45. Přítomno 14 zastupitelů. V 18:50 uplynula půl hodina vymezená pro veřejnou schůzi a starostka navrhla hlasovat o prodloužení veřejné schůze o 30 minut. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 15_16.6.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 28.06.21 11:02:27