Usnesení č. 3/16/2021 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starostky o činnosti RM a MÚ. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 4. Plnění úkolů ze ZM (revokace) Na základě usnesení ZM č. 9/15/2021 ze dne 16. 6. 2021, jímž zastupitelstvo doporučilo radě města zrušit nebo revokovat usnesení RM č. 10-79/2020, proběhla revokace zmíněného usnesení usnesením RM č. 35-103/2021 dne 28. 6. 2021. Jednalo se souhlas s výstavbou kabelového vedení pro pozemky parc.č. 1949/33, 1949/68, 1949/71 v k.ú. MpB za podmínky zpracování regulačního plánu v dané lokalitě. Nebyly položeny žádné dotazy. Následovaly Zprávy Finančního a Kontrolního výboru. Starostka navrhla hlasovat o časovém limitu pro Zprávy FV a KV v délce 5 min. na přednesení zprávy + 5 min. na následnou rozpravu. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 16_22.9.2021_ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 01.10.21 09:17:02