Usnesení č. 3/17/2021 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MÚ 4. Plnění úkolů ze ZM (úročení vkladů na obnovu VaK) – NEPROJEDNÁNO 5. Zpráva FV – NEPROJEDNÁNO 6. Zpráva KV – NEPROJEDNÁNO 7. Vodné a stočné pro rok 2022 8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 9. Rozpočet města a. Návrh rozpočtu na rok 2022 b. Návrh SRV 2023 – 2024 c. Rozpočet sociálního fondu zaměstnanců pro rok 2022 d. Příspěvky spolkům + individuální darovací smlouva 10. Schválení přijetí dotací 11. Rozpočtová opatření 12. Fond zastupitelů – využití příspěvků – NEPROJEDNÁNO 13. Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 a č. 2/2021 14. Změna ÚP – NEPROJEDNÁNO 15. Smlouva o zajišťování a financování dopravní obslužnosti (od 1.1.2022) 16. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT – NEPROJEDNÁNO 17. Plánovací smlouva Ambeat – finální verze 18. Smlouva na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady (BOS) 19. DSO – svazková škola (smlouva, stanovy) 20. Osadní výbor pro Rymaně – doporučení – NEPROJEDNÁNO 21. Mníšecká servisní – změna jednatele 22. Majetkové záležitosti: a. Plánovací smlouva – investice města 20.000 Kč na kanalizační řad – NEPROJEDNÁNO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy b. Směnná smlouva – pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5 – NEPROJEDNÁNO c. Kupní smlouva Kovohutě Holding. DT – pozemek parc. č. 1965/179 d. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1093/12 – NEPROJEDNÁNO e. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od Státního pozemkového úřadu – NEPROJEDNÁNO f. Kupní smlouva – pozemek parc. č. 1989/63 – NEPROJEDNÁNO g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 – NEPROJEDNÁNO h. Směna pozemků pro svazkovou školu – NEPROJEDNÁNO 23. Stravování dětí ze ZŠ Komenského 886 – DOPLNĚNO Dalešická Davis Digrin Jirota Kotoučová PRO PRO PRO PRO PRO Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková Páterová — PRO PRO PRO PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. Před veřejnou schůzí ještě proběhlo vyznamenání pana faráře Jana Dlouhého – starostka mu poděkovala za dlouholetou vynikající spolupráci farnosti s městem i jeho osobní dobročinnost a předala dárek. 2. Veřejná schůze V 18:17 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Starostka doplnila, že po uplynutí této doby lze hlasovat o prodloužení veřejné schůze anebo případně přesunout následující diskusi k příslušným bodům v rámci řádného programu. Prostor dostali přítomní občané. O., P., S. (ZŠ Komenského 420): přednesli stanovisko školy k článkům zastupitele Jiroty a místostarosty Sáblíka ohledně stravování a sdělili, že učitelé stojí za vedením školy a nelíbí se jim způsob, jakým se o nich v článku psalo, a také požádali o urychlené vyřešení problému se stravováním; dále nastínili kapacitu školy od příštího školního roku: mohou být otevřeny 4 kmenové třídy, tj. 95 až 100 žáků, budou moci přijímat pouze mníšecké žáky, zápis 19.4.2022; bude nutné zvednout rejstříkovou kapacitu na 970 žáků; přípravnou třídu nebude možné otevřít. Starostka: přivítala on-line připojenou Ing. Janu Krumpholcovou (zastupitelka Středočeského kraje a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost) – bude přítomna u diskuse ohledně kapacity školy a školní jídelny. Zastupitel Jirota: jedná jako zastupitel hájící zájmy města; exkurz do minulosti: za minulého vedení města školní jídelna přišla o svou právní subjektivitu spojením jídelny se ZŠ 420; nyní ředitelka ZŠ 420 zrušila možnost stravování dětí speciální školy, ačkoliv jakožto zaměstnavatel nemá povinnost zaměstnancům stravování zajistit, nýbrž pouze umožnit (např. přestávkou na Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 3 (celkem 23) oběd apod.). Zdravotně postižené děti byly vyřazeny a byli upřednostněni zaměstnanci, přitom zákon zaměstnavateli nic takového neukládá. Místostarosta Sáblík: situace nemá dobré řešení, přednost dostanou buďto děti anebo zaměstnanci; vidí jako morální povinnost upřednostnit žáky z druhé školy; apeloval na to, aby alespoň dočasně bylo umožněno stravování žáků ze speciální školy, zatímco se bude připravovat stravovací provoz v kavárně Pavilonu. M.S. (ZŠ 420): článek pana Jiroty se učitelů dotknul, pracují s dětmi i s různými menšími hendikepy a v článku bylo psáno, že jsou nemorální – nepřijatelné. Zastupitel Jirota: ohrazuje se proti této formulaci, o tom v článku nepsal. Starostka: ocenila způsob fungování školy, i zvládání doby covidové; vedení města si váží práce učitelů; kapacita jídelny se řeší již od nástupu do funkce – je vypracovaný projekt na zkapacitnění jídelny, investice 30 mil. – není možné zrealizovat bez dotace. Zastupitelka Šretrová: slovník pana Jiroty není vhodný, hledejme raději řešení; vypsané výběrové řízení na stravovací provoz v kavárně je nesmyslné – vaření jídel není v těchto prostorách hygienicky možné. M.Z. (školní družina): ve školní jídelně je pro děti ze speciální školy stresové prostředí, ostatní děti bývají svědky jejich záchvatů apod. Místostarostka Dalešická: výběrové řízení je vypsáno, snížené nájemné 15 tis./měsíc, potenciální zájemce již komunikuje s KHS; počítá se s úpravou prostor, konkrétně vybudováním vzduchotechniky, aby bylo možné tam vařit; dle informací vedoucího školní jídelny se průměrně reálně stravuje 700 osob denně – k tomu by se mělo skutečně přihlížet, jelikož směrodatný je počet strávníků reálně v jeden den, nikoliv počet registrovaných strávníků. Zastupitelka Páterová: doporučuje zvýšení příspěvku pro učitele opět na 40 Kč, když se jedná o dočasnou záležitost. Zastupitel Kotouč se dostavil v 18:50. Od té chvíle přítomno 15 zastupitelů. Po uplynutí času pro veřejnou schůzi starostka navrhla hlasovat o prodloužení veřejné schůze o dalších 30 minut. Hlasovalo se o návrhu:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 17_8.12.2021_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 17.12.21 13:44:56