Usnesení č. 3/18/2022 Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání: 1. Schválení programu zasedání 2. Veřejná schůze 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ 4. Plnění úkolů ze ZM (zhodnocení zůstatků na BÚ; revize zřizovacích listin PO) 5. Zpráva KV 6. Schválení přijetí dotací 7. Rozpočtová opatření 8. Fond zastupitelů – využití příspěvků 9. Volba člena rady města 10. Zvolení přísedícího u Okresního soudu 11. Pořízení změny ÚP 12. Úprava stanov DSO Svazková škola 13. Informace o spolupráci s Katedrou architektury ČVUT 14. Osadní výbor pro Rymaně – doporučení 15. Majetkové záležitosti: a. Plánovací smlouva Ambeat development – ODLOŽENO/ZMĚNA USNESENÍ b. Plánovací smlouva pan S. – investice města 20.000 Kč na kanalizační řad c. Směnná smlouva T., P. – pozemek ul. Komenského parc. č. 97 za parc. č. 2891/5 d. Kupní smlouva pan S. – pozemek parc. č. 1093/12 e. Souhlas s bezúplatným převodem pozemků v areálu DpS, parc. č. 1854/14 a 1854/15 od Státního pozemkového úřadu f. Kupní smlouva J., L. – pozemek parc. č. 1989/63 – ODLOŽENO g. Smlouva o budoucí smlouvě kupní LASSO INVEST – část pozemku parc. č. 1969/1 a pozemek parc. č. 1969/4 – ODLOŽENO Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy h. Směna pozemků pro svazkovou školu i. Kupní smlouva Casa D´ Angolo j. Prodej hasičského vozidla CAS Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO PRO PRO PRO PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO PRO PRO PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 2. Veřejná schůze V 18:15 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní občané. L.J.: poděkoval městu a developerovi za revizi části plánovací smlouvy týkající se rekonstrukce ulice Řevnické v souvislosti s projektem společnosti Ambeat development. Dále jménem svým i okolních sousedů nabídl městu pomoc s úpravou ul. Řevnické, např. formou pracovní skupiny, která by podávala návrhy pro úpravy ul. Řevnické (rozšíření, výhybná místa), chodníků, aleje, pomohla s analýzou sítí pod Řevnickou, řešení uložení sítí Eurosignalu, vyhledávání dotací atd. Nakonec uvedl tip na úpravu smlouvy: nyní je ve smlouvě ulice Řevnická rozdělena na část A a B, pan J. navrhuje rozdělení na 3 části (od Lhotecké po Zahradní, od Zahradní po K Rybníčku a od K Rybníčku po odbočku k Ve Štítku) + vyčíslení částek spoluúčasti města a developera v každém úseku. Starostka: iniciativu občanů vítá a navrhuje jmenovat pracovní skupinu oficiálně radou města za účasti referentů odboru OSMI. Zastupitelka Kotoučová: návrh na pořízení automatického záznamového systému pro zasedání ZM, který by výrazně ulehčil práci paní zapisovatelce a také aby se zabránilo chybám v zápise, výpadkům zvuku, když mluvčí nehovoří do mikrofonu apod. Investice by se podle ní vyplatila. Starostka: prověříme znovu cenu za takový software, v minulosti již řešeno a cena byla vysoká. Zastupitelka Šretrová: navázala a upozornila na nesoulad zápisu a skutečnosti z posledního zasedání ZM, kdy u posledního bodu při distančním hlasování zastupitelky Slavíkové Klímové zaznělo „zdržuje se“, zatímco v zápise je uvedeno „nehlasovala“. Ověřovatelka zápisu zastupitelka Nováková odešla před tímto hlasováním, a tudíž měl být zvolen nový ověřovatel. Chce revokovat usnesení. Zastupitelka Slavíková Klímová: Akceptuje, co je teď v zápise uvedeno. Uvedla, že jí selhalo připojení a situace pro ní byla v tu chvíli nepřehledná, takže nemohla hlasovat a sdělila to do telefonu vedoucímu OKS. Hlasování po telefonu jednací řád neumožňuje, distančně připojení zastupitelé musí disponovat audiovizuálním spojením. Na výsledek hlasování to každopádně vliv nemělo. Starostka: je to oprávněné upozornění, při odchodu ověřovatele je potřeba zvolit dalšího ověřovatele. Zároveň apelovala na distančně připojené zastupitele, aby po celou dobu zasedání ponechali zapnutou kameru, aby bylo zřejmé, zda jsou přítomni, či nikoliv. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 4 (celkem 21) Zastupitel Vlastimil Kožíšek: opakovaně žádá o umístění dopravní značky omezení rychlosti při vjezdu do Rymaně; dále u značky zákaz vjezdu nákladních aut v Rymani doplnit chybějící dodatkovou tabulku; žádost o kontejner na větve u rybníčku; na přechodu u autodílny opravit osvětlení přechodu; dotaz na nosnost mostku u Billy, zda vydrží průjezd aut na stavbu projektu seniorského bydlení + svazkové školy Vedoucí OSMI: značky omezení rychlosti jsou již déle ve výrobě, instalace proběhne v dohledné době; větve u rybníčku nejsou zapomenuté, odbor ŽP je tam ponechal záměrně pro brouky; cedule na přechodu bude OSMI řešit s Eltodem. Starostka: žádá OSMI poté poslat panu Kožíškovi konkrétní zprávu o vyřešení. Zastupitel Digrin: upozornil na nepořádek po výstavbě ulice Severní v Rymani – hlína, výkopy. Vedoucí OSMI: s firmou je již domluven termín odklizení, k odvozu dojde v nejbližších dnech. Pan P.: na podzim žádal o prořezání větví, které zasahují do ulice Řevnické (v části u garáží k vodárně), zatím se tomu tak nestalo. Starostka: o tom bude hovořit v rámci Zprávy starostky. Nebyly položeny žádné další dotazy. Veřejná schůze byla ukončena. 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ Starostka přednesla zprávu o činnosti rady města a MěÚ za období od posledního zasedání ZM v prosinci 2021. K tomu přidala informaci o covidové situaci v Mníšku: přibývá počet obyvatel pozitivních na covid-19, za posledních 14 dní bylo pozitivních 392 obyvatel. Dále představila plán oprav Řevnické ulice aktualizovaný po setkání se zastupiteli a veřejností dne 12.1.2022 a rozpočet na její opravu v letošním roce (400 tisíc + 1 mil. na výtluky). Nejprve proběhne oprava v úseku od ulice Zahradní k ulici K Rybníčku, vč. vyřezání zeleně a rozšíření krajnice (ideálně v průběhu února). Dále otevřela téma počtu strážníků MP: na minulém zasedání ZM se jednalo o rozpočtu pro MP, konkrétně o navýšení rozpočtu na 9. strážníka, přičemž zastupitelé Digrin a Kotouč tvrdili, že na MP v Mníšku nikdy nesloužilo více než 8 strážníků. Starostka v mezidobí informaci prověřila ve spolupráci s vedoucím strážníkem Mgr. Smorádkem a uvedla, že např. v roce 2017 a 2018 bylo na MP zaměstnáno 9 a 10 strážníků. Zastupitelé Digrin a Kotouč: jednalo se o překryvy, nikdy nebylo více než 8 strážníků, do příště připraví důkaz. Starostka: i vedoucí strážník potvrdil údaj o 9 a 10 strážnících, na příští zasedání ZM se dostaví, aby situaci vyjasnil. Místostarostka Dalešická: představila rozpočet paní Tkáčové na úpravu prostoru kavárny v Pavilonu: 1.700.000 Kč (hrubý odhad); z toho příspěvek města činí 500.000 Kč. Pro porovnání uvedla i odhad rozpočtu pro řešení výdejny jídel financované pouze městem, které navrhovala na jednom z minulých jednání ZM zastupitelka Šretrová, vycházející na 1.218.000 Kč. Starostka doplnila: jedná se o srovnání – pokud by město realizovalo výdejnu jídel pro žáky na své náklady, tak by to město stálo 1.218.000 Kč. V tomto případě ale pronajímatelka bere část nákladů na sebe – zřídí výdejnu jídel v rámci svojí provozovny kavárny/bistra a obdrží příspěvek od města. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 5 (celkem 21) Zastupitelka Páterová: shrnula, že se tedy pokračuje v tom, co bylo domluveno, tj. prostor kavárny je pronajatý paní Tkáčové, která náklady na úpravy prostoru bere na sebe, kromě vzduchotechniky. Výdejna jídel bude zřízena v rámci provozovny kavárny. Zastupitelé Digrin a Šretrová: předložené náklady jsou nadsazené, navíc pro prostou výdejnu jídel by např. vzduchotechnika nebyla zapotřebí. Místostarostka Dalešická: náklady nejsou nadsazené, jedná se o aktuální ceny, k dispozici jsou nabídky od firem. Místostarosta Sáblík: informoval o dokumentu k vizi školství v Mníšku, který vypracoval a rozeslal. Během jara by se měla vyjasnit spolupráce okolních obcí v projektu svazkové školy. Dokument se týká obsahu vzdělávání i potřeb zejm. základního školství v Mníšku. Zastupitelka Páterová: poděkovala za zaslaný dokument a zdůraznila, že školství v Mníšku potřebuje hlavně jeho osobní zapojení a osobní přítomnost a komunikaci, kterou postrádá. Místostarosta Sáblík: opakovaně nabízel podporu v různých oblastech, spolupráci při přípravě projektů, dotací, přípravy nového RVP atd., ne vždy byl vyslyšen a nabídky nebyly využity. Zastupitelka Páterová: místní škola nepotřebuje podporu jen v IT, ale prioritně potřebuje řešit zejm. prostorové kapacity, teprve poté lepší IT vybavení školy, kroužky, zavedení nového RVP. Zastupitelka Šretrová: nabídla dělat zprostředkovatele pro komunikaci místostarosty Sáblíka a školy, jelikož komunikace se očividně nedaří. Zastupitelka Páterová: mrzí ji, že pan Sáblík chápe její komunikaci jako útok. Ona to jako útok rozhodně nevnímá a jen by ráda našla společnou cestu. Zastupitelka Nováková: četla dokument Vize 2030 a jako osoba, která je v každodenním styku s dětmi se domnívá, že Vize 2030 není úplně ta správná cesta. Zastupitel Digrin: upozornění k opravě ul. Řevnické – při rozšiřování ulice bude potřeba mít stavební povolení. Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 15 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 18_26.1.2022_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 05.02.22 10:15:48