Usnesení č. 3/19/2022 Zastupitelstvo města souhlasí s tím, že všechna následující hlasování budou jmenovitá. PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 2. Veřejná schůze V 18:15 byl zahájen vymezený čas 30 minut pro veřejnou schůzi. Prostor dostali přítomní občané – nikdo nepoložil dotaz. Slovo dostali zastupitelé. Zastupitelka Nováková: podnět na umístění dopravní značky „Dej přednost v jízdě“ apod. při výjezdů ze zóny pod křížkem na Stříbrné Lhotě – nepřehledné a nebezpečné. Zastupitelka Kotoučová: dotaz na nahrávací systém záznamů ze zasedání ZM, o němž se hovořilo na předchozím ZM. Starostka: rada města k tomu zatím neobdržela žádné podklady, vedoucí OKS Luboš Kožíšek se tím bude zabývat. Zastupitelka Kotoučová: 2 dotazy ke stánku s občerstvením na Skalce: vypořádání směrem k paní J. a přívod vody a kanalizace. Odpověděla starostka: paní J. má prodlouženou smlouvu do konce února 2023, stánek a všechno ostatní vybavení, které není pevně spojeno s pozemkem, je v jejím vlastnictví, a je tedy na jejím rozhodnutí, jak s tím naloží, město nabízí součinnost. Starostka dále upozornila na nesoulad katastru nemovitostí s realitou (umístění budov) a na odlišné výklady územního plánu různými subjekty. Dle vyjádření zpracovatelů ÚP Mníšku pod Brdy je celý areál BA Skalka zastavitelnou plochou a lze tedy stavět nejen na již zastavěném území, a to za předpokladu, že nové stavby musí respektovat architektonický ráz daného místa a stanovený objem objektu. Nový objekt stánku s občerstvením tam lze umístit, a to buďto na místo stávajícího stánku anebo i jinam. Nezbytný bude přívod vody, a to buď ze současného anebo nového vrtu, kanalizace nikoliv. Horizont realizace: dle harmonogramu fakulty architektury ČVUT by realizace měla proběhnout v současném semestru. Nyní se čeká na vyjádření ORP Černošice. Pokud by stanovisko bylo zamítavé, tak by záleželo na dohodě s fakultou, zda v projektu pokračovat dál či nikoliv. Zastupitel Kožíšek: poděkoval za odstranění závad, které avizoval na předchozích zasedáních ZM, a upozornil na novou závadu – odtékající voda z jezírka v Rymaních (nejspíš protržená izolace) – prosí ověřit u zhotovitele možnost reklamace. Odpověděla zastupující vedoucí OSMI Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Judita Kuntová: OSMI tuto závadu již řeší, zhotovitel Aquaconsult byl kontaktován, zatím nemáme vyjádření. Nebyly položeny žádné další dotazy. Veřejná schůze byla ukončena v 18:27. 3. Zpráva starostky o činnosti RM a MěÚ Starostka přednesla zprávu starostky o činnost rady města a městského úřadu za období od posledního ZM, přičemž vyzdvihla některé informace: v Mníšku pod Brdy je nyní registrováno 124 ukrajinských uprchlíků (převažují ženy a děti); byla zahájena činnost adaptační skupiny v MKS a probíhají jazykové kurzy pro Ukrajince; úspěšně se rozběhl Portál občana; běží sbírka pro Ukrajinu; plánují se vycházky nad projekty, které město připravuje. FO zpracovával účetní závěrku a vyúčtování dotací, proběhl závěrečný přezkum hospodaření za rok 2021. Dále představila dokončené a probíhající akce OSMI a statistiku činnosti stavebního úřadu a městské policie. Na závěr starostka doplnila informaci o tom, že proběhla prohlídka dolu Skalka za účelem prověření, zda by se daly prostory dolu v případě potřeby využít jako civilní kryty (podnětem byly dotazy od občanů). Závěr: prostory dolu Skalka nejsou vhodné pro úkryt, vzniká zde v hojném množství CO2 a odvětrávání je založeno na přirozené výměně vzduchu, která probíhá pouze v některých obdobích roku (na základě rozdílu teplot venkovního a vnitřního prostředí). Cílené odvětrávání není možné zajistit, jelikož se jedná o obrovský prostor spletitých chodeb. Informace doplnil zastupitel Trkan, který se prohlídky také zúčastnil: důl skutečně není vhodný jako úkryt, některé části jsou podmáčené, voda prosakuje. Navíc důl nepatří městu, je v soukromém vlastnictví Montánní společnosti. Proběhla rozprava. Zastupitelka Páterová: v době konání mimořádných akcí ve škole (naposledy např. Velikonoční akademie) je v ulicích kolem školy neúnosná dopravní situace – předkládá tedy návrh: škola by zaslala městské policii harmonogram větších plánovaných akcí, aby strážníci MP mohli na místě pomoci řešit dopravní situaci. Starostka: ano, MP může asistovat, seznam akcí poskytnout ideálně v předstihu. Zastupitel Kožíšek: poděkoval, že město hojně investuje finance do vodovodů a kanalizací a dotázal se na časový horizont připojování nových objektů, které dle jeho názoru trvá příliš dlouho. Starostka: do konce minulého roku trval stopstav na ČOV, poté došlo k připojování objektů, které již měly povolení a pouze čekaly na připojení. Noví žadatelé nyní musí počkat na výsledek aktualizace generelu vodovodů a kanalizací, který by měl být hotový koncem května. Na základě výsledku generelu budou moci být připojováni další žadatelé v rozsahu, který bude dle zjištěné kapacity možný. Zastupitelé neměli další dotazy ke zprávě starostky. Slovo dostal místostarosta Sáblík, který představil 3D model prostoru předzámčí s vyprojektovaným návrhem úprav předzámčí na základě výsledku hlasování participativního rozpočtu. Detaily vítězného projektu úprav předzámčí dopracoval městský architekt a virtuální realitu zpracovali studenti Smíchovské střední průmyslové školy. Proběhla rozprava. Zastupitel Jirota: návrh se mu líbí, ale chybí parkoviště pro auta a zejména pro autobusy. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy Strana 4 (celkem 25) Zastupitelka Kotoučová: dotaz na finanční náročnost. Místostarosta Sáblík: v rámci participativního rozpočtu bylo alokováno 500 tisíc Kč a z toho se při návrhu vychází. Další náklady nad rámec základního návrhu ještě nebyly vyčísleny. Zastupitelka Kotoučová: dotaz na využití prostoru předzámčí pro nový městský úřad – plocha předzámčí mohla být teoreticky využita pro nový úřad, ale pokud se zrealizuje představený návrh, tak se tam úřad již nevybuduje. Místostarosta Sáblík: sám zastává názor, že vhodnějším prostorem je lokalita Na Oboře (dle návrhu Atelieru Tsunami). Model úřadu v předzámčí je obrovskou budovou, která zastiňuje zámek. Starostka doplnila: tato věc má dvě roviny – občané hlasovali o tom, co si přejí, aby ve městě vzniklo, a vybrali úpravu prostoru předzámčí jakožto prostoru pro volnočasové a komunitní aktivity. Druhou rovinou je nový objekt městského úřadu – prostorové nároky na budovu MěÚ jsou velké (umístění archivu, prostoru pro MP atd.). Atelier Tsunami právě zpracovává vizualizaci nového úřadu Na Oboře, včetně mateřské školy, a to nejen obrázek, ale propracovaná studie jednotlivých pater a využití konkrétních místností. Zastupitelka Páterová: ocenila představený návrh, líbí se jí ozelenění prostoru, veřejné ohniště, plocha na petang a podium pro divadlo. Dále se dotázala, zda se uvažuje o trvalém umístění stánků v předzámčí, a sdílela svou zkušenost s trvalými stánky z Prostějova – trvale umístěné stánky jsou často ničeny, což vyžaduje náklady města na údržbu, na druhou stranu jsou hojně využívané. Dotaz na následující postup. Místostarosta Sáblík: všechno je k diskuzi, stánky rozhodně nejsou zamýšleny v první fázi. Postup je následující: během května budou zadány objednávky, aby konkrétní prvky dle návrhu byly umístěny již v létě. Zastupitel Kožíšek rovněž podpořil potřebu parkování a otáčení autobusů v této lokalitě. Stánky nedoporučuje trvalé kvůli riziku poškozování, zároveň preferuje stánky spíše na pěší zóně, a to zejména z důvodu podpory místních podnikatelů a zvyklosti. Nebyly položeny další dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52